Thursday, March 15, 2018

برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!


 برکناری «روبات کارگر»، و ضرورت اتحاد کارگران و «روبات های کارگر»!
در خبرها آمده بود که روبات آشپز یکروز پس از برگماری به کار برکنارشد.  نوشته حاضر با بیانی نیمه طنز و نیمه جدی، نگاهی دارد به پی آمدهای این رقیب تازه وارد به اردوی کار!
ظاهرا هنوز تا برآورده شدن رضایت و انتظارات کارفرمایان و استفاده فراگیر از روبات های کارگری فاصله داریم اما این فاصله هرروزکمتر می شود.  آن ها کارگرانی تعریف می شوند که می توانند بدون خستگی و ساعت کار و خم به ابروآوردن و با ریتمی و راندمانی پرشتاب تر و بیشتر و دقیق تر از کارگرزنده کارکنند، بدون این که بفکر ایده های خطرناکی چون تشکل و مبارزه با فشار و زورگوئی کارفرمایان بیفتند. خلاصه آن که شرط استخدامشان مشروط به بازدهی بیشترآن ها است.

Wednesday, March 14, 2018

به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!به پاس احترام و بزرگداشت دانشمند واندیشمندی که تا دم مرگش دمی فارغ از دغدغه خوشبختی انسان و حفظ حیات و تمدن او نیاسود!
بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!
بالاخره واقعه برگزیت و عروح ترامپ هاوکینک را قانع ساخت که مقداری بقول خودش از خوش بینی زیاده از حدش نسبت به انسان (و توانائی او در مقابله موفقیت آمیز با بحران ها) بکاهد. در گذشته او ایجاد سکونتگاه در کرات دیگر را مفری برای نجات نوع بشر و آلترناتیوی برای کره زمین می دید.

Tuesday, March 13, 2018

کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»


 به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادام العمری در چین:
کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!
وسوسه تمرکزقدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهرا تا قیامت با او همراه است!. پویش به تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و ماهیت قدرت جدانیست. قدرتی که از بدنه جامعه جدا و نهادینه شود،‌ همواره به گونه ای سرشتی میل به تمرکزدارد. از آن جا که تمرکزقدرت آسیب های جدی خود را هم دارد،‌ تاریخا تلاش شده بدون این که به اصل وجودقدرت جداشده و مشرف بر جامعه خللی وارد شود، در چهارچوب آن با اتخاذتدابیری چون انتخابات دوره ای و تعییرادواری چهره ها، قائل شدن به محدودیت زمانی زمامداری و تقسیم قوا و آزادی رسانه ها و نظایرآن، کشش ذاتی قدرت به تمرکز را تاحدودی و البته بیشتر در شکل کنترل نمایند و به نوعی دست و پایش را در پوست گردو بگذارند.

Wednesday, March 07, 2018

جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!

دختران خیابان انقلاب!
جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت!
تبعیض جنسی و جنسیتی ریشه در مناسبات قدرت در مفهوم وسیع خود دارد. قدرت نه فقط در وجه سیاسی،‌ بلکه در همه وجوهش اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش و هم چنین نه فقط در سطح کلان بلکه هم چنین در سطوح خرد و در تمامی یاخته ها و بافتارهای جامعه از پائین تا بالا جریان دارد. بهمین دلیل تأثیرات و پی آمدهای یک جنبش بزرگ و واقعی در فرایندرشد و گسترش خود از تمرکز بر یک حوزه معین فراتر می رود و با ریشه ها و جوانب و مظاهرمختلف مناسبات قدرت در گیر می شود. مبارزه علیه مردسالاری و تبعیض و آزارهای جنسی و جنسیتی فقط مربوط به رسوبات گذشته نیست. بلکه علاوه بر آن توسط مناسبات حاکم و امروزی هم دایما و بطورروزمره تولید و بازتولید می شود. و از همین منظراست که ویژگی ضدسیستمی و ضدسرمایه داری جنبش فمینیستی و رادیکال آن در گذرزمان پررنگ ترمی شود و با گره خوردن به مبارزات ضدسرمایه داری به یکی از و جوه مبارزه طبقاتی در معنای بسط یافته اش تبدیل می شود.

Monday, March 05, 2018

احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد


احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یکبار راست گفت و کسی باورنکرد؟!.
با درنگ بر «نامه ساختارشکنانه» احمدی نژاد به خامنه ای و برشی از فیگور و مطالبات مطرح شده در آن می توان به گوشه ای از زوایای پیچیده اوضاع سیاسی پی برد و نوری بر تاریکخانه قدرت انداخت:

۱- برای جناح حاکم و اصول گرا مدتی است که احمدی نژاد دوران مصرفش تمام شده است. به خصوص با توجه به تمردش از توصیه های رهبرنظام در عدم ورود به حوزه انتخاباتی و کلا دشواری کنترل وی و تبدیل شدنش به موی دماغ جناح حاکم، شروع به قیچی کردن پروبالش کردند. احمدی نژاد برآشفته از این بی مهری و ناسپاسی از خدماتش به تحصن (یاران نزدیکش) در شاه عبدالعظیم تا سخنرانی های تند و تیز و نامه پراکنی به خامنه ای روی آورد تا ثابت کند که نمی توان او را نادیده گرفت.

Tuesday, February 27, 2018

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی

تلاش ناشیانه بی بی سی در گفتمان سازی!
وقتی انباشت ثروت روح آدمی را صیقل می دهد...
این یکی از بی مایه ترین و می توان گفت مضحک ترین برنامه های پرگاربود در عین حال که هدفی مشخص را هم تعقیب می کرد:
۱-چراهدفمند؟: خودتم و موضوع بحث دقیق و حساب شده گزین شده بود و مرتبط با فضای ایران و دارای هدف مشخص در شرایطی که جنبش مطالباتی و زحمتکشان اوج می گیرد و شعارنان و آزادی در خیزش دیماه مطرح می شود و کفگیرعدل اسلامی بدجوری به ته دیگ می خورد که خامنه ای هم ناچار می شود رسما شکست نظام را به پذیرد و نگرانی خویش را از اعتراضات کارگران و خطرآن اعلام کند، در شرایطی که فساد و بخوربخورنجومی ثروت های اجتماعی عالمگیرشده است…

Monday, February 19, 2018

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد

میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!

چندروز پیش در صفحه ۲ بی بی سی* مناظره ای حول فراخوان اخیررفراندوم برگزارشد. این جا بحث من نقد و یا ابرازنظر در موردکل این مناظره و یا خودرفراندوم نیست. بلکه تمرکز بر روی منطق و فلسفه ای است که فرخ نگهدار نظرات عجیب و غریب خود را که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود بر روی آن بناکرده است و تلاشی که وی برای کاربرد«این شبه فلسفه سیاسی» در مواجهه با خیزش دیماه و طرح رفراندوم گذار از نظام بکارگرفته است. از ویٰژگی های هر جنبش بزرگ و مهم یکی هم این است که به موازات گشودن افق و طلیعه گفتمان و یا گفتمان های جدید، گفتمان های مدافع وضعیت موجود را به چالش می گیرد و چه بسا بر آن ها مهرابطال می زند. با این همه این پدیده به سادگی و بدون مقاومت و تلاش ولو مذبوحانه آن گفتمان ها برای توجیه وضعیت و حفظ خود، اتفاق نمی افتد. برخی از مقابل،‌ برخی از پهلو و برخی هم با سوارموج شدن و از طریق حقنه کردن گفتمانی چه بسا با لباس مبدل بفکر کنترل جنبش می افتند. خیزش دیماه هم یکی از آن موج های بزرگ بود که با صلابت و صراحت کامل وضع موجود و گفتمان های وابسته و مدافع آن را  سخت به چالش گرفت. در حقیقت مناظره موردبحث این نوشته نیز بارتاب دهنده گوشه ای از همین چالش های برانگیخته شده و نحوه مواجهه و مقابله با آن است. گیرم که برخی از روبرو و برخی از پهلو و برخی دیگر با موج سواری این کار را صورت دهند. در این نوشته از میان بازیگران این صحنه تمرکزاصلی بر روی دوبازیگراست:

Monday, February 12, 2018

چهلمین سالگرد انقلاب بهمن در سه پرده!

چهلمین سالگردانقلاب بهمن در سه پرده!
چهل ساله شدیم، اما؟!  
تظاهرات فرمایشی آبی را گرم نکرد! انقلاب مردم ایران علیه نظام استبدادسلطنتی و تحقق مطالبات سرکوب شده،‌ البته فی نفسه معادل انقلاب اسلامی نبود. اما این هم واقعیت داشت که بخش های مدرن و ترقی خواه جامعه ایران فعالیت و پایگاه و نفوذکمابیش گسترده ای داشتند. به عنوان نمونه اکثریت بزرگ زندانیان زمان شاه را عمدتا چپ ها و غیرمذهبی ها تشکیل می دادند. اما آن ها پیش از انقلاب و در جریان انقلاب بهمن و بخش عمده ای حتی پس از انقلاب به نحو نامناسب و غیرانتقادی با توسل به توجیهاتی توخالی در کنار و همزیستی با بخش های سنتی و واپسگرا قرارگرفته بودند. بنا به دلایلی خارج از محدوده این مطلب، بتدریج تحکیم هژمونی تقریبا مطلق اسلام سیاسی و کنترل انقلاب توسط روحانیت، فاجعه بزرگی را رقم زد که هم چنان تداوم دارد. این رخداد از جهاتی به معنای یک واگشت بزرگ تاریخی و پرتاب از قرن بیستم به قرون وسطا بود. بنابراین گزافه نیست که از فرودفاجعه انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ ( در وجه مسلط) سخن بگوئیم.  بیش از ۷۰ درصدجمعیت ۸۰ میلیونی ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷ متولدشده اند. 

خیزش دیماه و پیام آن


یکی از دستاوردهای جنبش ها و تکانه های بزرگ حتی پس از فروکش، تاثیرات مهمی است که در سطح جامعه برجای می گذارد. خیزش دیماه نقطه عطفی بود با تاثیرات مهمی بر جامعه و قشرهای طبقات مختلف و نیز جریان و نیروهای متمایل به آن ها که بتدریج خود را نشان می دهند. حتی صفوف داخل خودرژیم هم از پی آمدهای آن در امان نیست. چنان که مثلا روحانی هم به مناسبت بزرگداشت سالگرد۲۲ بهمن از رفراندوم به مثابه ابزاری برای حل اختلافات جناحی سخن گفته است.‌(البته رفراندومی خیالی که خودنظام برگزار کننده آن خواهد بود) بیانیه زیر هم متاثر از همین فضاست.

Friday, February 02, 2018

در اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلماندر اهمیت ره یافت نهفته در مبارزه کارگران صنایع ماشین سازی آلمان
در نوشته «بحران و صورت بندی تضادهای عمده سرمایه داری»، در رابطه با واقعیت دوقطبی شدن ثروت و فقردر مقیاس جهانی بطورکلی و مرکز و پیرامون به طوراخص، به پارادوکس بزرگ تعرض سرمایه داری در عین دست به گریبانی آن با بحران های بزرگ، در عین افزایش تولید و ثروت عمومی جامعه پرداخته شد. از جمله به تعرض بزرگ و نوین نئولیبرالیسم مهاجم و محافظه کار (‌وبه نوعی شبه فاشیستی) که در سیمای ترامپ و کاهش رادیکال مالیات سرمایه داران که به شکاف جهانی ابعادتازه خواهد بخشید اشاره کردم. در پاسخ به چکونگی مقابله با تعرض نوین سرمایه داری، در چهارچوب اهمیت فرایندهای جهانی مبارزه در برابرسرمایه داری جهانی شده،‌ به اهمیت درنگ و تمرکز بر پاسخ های خودجوش جنبش های جهانی و طبقاتی از جمله در سطح واحدهای کشوری هم تآکید شد.

Tuesday, January 30, 2018

عقب نشینی های مهندسی شده؟

عقب نشینی های مهندسی شده؟
بطورمشخص حکومت اسلامی در چنبره سه بحران بزرگ قرارگرفته است که همزمان فشارسنگینی را به آن وارد می کند. فشارها و گسست ها چنان است که با گام برداشتن به جلو یعنی حالت تعرضی گرفتن نمی تواند با آن ها مقابله کند و از همین رو ناگزیراست و ناگزیرشده است که از طریق عقب نشینی در برخی حوزه ها، فضائی برای خریدزمان و خروج از وضعیت بحران (مثلا دخیل بستن به برکنارشدن ترامپ یا شکست جمهوری خواهان در انتخابات و..) برای خود فراهم سازد. 

Friday, January 26, 2018

چهار رویکرد و چندین نکته: سوروس و جامعه باز، کردها و دوره پساداعش ...

چهار رویکرد و چندنکته! 
نگرانی سورس از ببادرفتن جامعه باز ، و اصل ابطال پذیری بوپر

سوروس در داووس نگرانی خود را از این که چندین شرکت انحصاری با کتنرل خود برجهان و بویژه برقلمروحساس اطلاعت 
و اندیشه سرنوشت جهان را رقم بزنند ابراز می دارد

Tuesday, January 23, 2018

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)

بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
به مناسبت برگزاری مجمع جهانی اقتصادجهانی (فروم سرمایه داران جهان با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ نفز از بزرگترین سرمایه داران و بانکداران و مدیران مؤسسات، کارشناسان و رهبران و سیاستمداران جهان )، این بار نیز آکسفام گزارشی تحت عنوان «ایجادآینده ای مشترک در جهانی از هم گسیخته» انتشارداده است که نشان دهنده ابعادشکاف طبقاتی و سیمای تکان دهنده ای از سرمایه داری واقعا موجود است.

Sunday, January 21, 2018

اولین عقب نشینی؟

اولین عقب نشینی؟
دستور رخامنه ای درباره فعالیت اقتصادی ارتش و سپاه / مسئولیتی به ستاد کل واگذار شده تا نیروهای مسلح از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

این را باید اولین عقب نشینی مهم رژیم در برابرفشارهای خارج بویژه دولت آمریکا دانست که البته با هدف محکم کردن چاپای خود و  رفع نقاط آسیب پذیر خود در مناسبات و مبادلات جهانی صورت می گیرد. 

Monday, January 15, 2018

جنبش اعتراضی و بیانیه منتسب به مسعودرجوی

جنبش اعتراضی و بیانیه منتسب به مسعودرجوی!
جنبش اعتراضی مردم ایران و موج سواران حرفه ای 
موج سواری در دریا البته ورزشی است زیبا و لذت بخش. اما موج سواری بر امواج سیاسی و اجتماعی یعنی سوارشدن بردوش مردم را چه می توان نامید؟ باردیگر پیامی بدون صدا و تصویری تازه از مسعودرجوی توسط مجاهدین انتشاریافته است که با تبریک و تهنیت بسیار، برآمداخیرجنبش مردم ایران و جوانان را مدیون نقش مجاهدین و و در تداوم بیانیه و فراخوان کارزارنهم دی و مشابه آن ها دانسته است.

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او! و یک تاکتیک موفق

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او!
در خبرها آمده بود که هاشمی شاهرودی پس از فرارش از آلمان در مصاحبه ای اعتراض کنندگان خارج کشور را به سلطنت طلبان نسبت داده است. گرچه ادعای جانشین محتمل خامنه ای با تمامی فیلم ها و عکس ها و گفتگوهای منتشرشده پیرامون تظاهرات و از جمله جلوی بیمارستانی که در آن بستری شده بود، نشان دهنده آن است  که چپ ها مبتکرآن بوده اند در تناقض آشکارقراردارد؛ اما با سناریوی کلی رژیم درموردانتساب اعتراضات گسترده اخیر به سلطنت طلبان و مجاهدین خوانائي دارد.

Thursday, January 11, 2018

سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ

سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!
۱- اهمیت این سند عمدتا نه به دلیل آن که دارای محتوای تازه ای است، بلکه به دلیل انتشارآن در شرایط حساس و بحران های بزرگ و همزمانی است که جامعه ایران و جمهوری اسلامی در حال حاضر با آن ها مواجه هست. یعنی شکاف بین حاکمیت و مردم و خشم و نارضایتی گسترده عمومی به اضافه فشارهای جهانی و بحران های اجتماعی و اقتصادی و تنش های درونی بافتارقدرت و بخصوص بحران جانشینی خامنه ای. این که در چنین بزنگاهی انتشاریافته است نمی تواند تصادفی و خالی از غرض و اهداف افشاکنندگان باشد.

Thursday, January 04, 2018

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها

نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!-بخش اول
قبل از هرچیز سه مشخصه جنبش کنونی را از جنبش اعتراضی سال ۸۸ متمایز می کند:

الف- علیه کلیت نظام حاکم: شعارها و مطالبات تجمعات اعتراضی به نحوصریح و بی مهابا کلیت نظام و بویژه کانون اصلی قدرت یعنی شخص ولی فقیه را نشان گرفته است. باین ترتیب ضدسیستم و ساختارشکن و مستقل از گفتمان حاکم و در برابرآن (از جمله ماهیت مذهبی رژیم و نفوذنهادهای مذهبی ) و لاجرم بیرون از حیطه نفوذاین یا آن جناح قراردارد. بهمین دلیل در ضدیت با سیاست های راهبردی و کلان رژیم در حوزه های داخلی و منطقه ای و جهانی بوده و از این حیث با جنبش ۸۸ که در مجموع تحت نفوذمنازعات درونی حاکمیت بود (گرچه به تدریج و بخشا به سمت ساختارشکنی جهت گیری کرد ) متمایزاست.

Saturday, December 30, 2017

یش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟

  پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟
بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی نیست!
وقوع اعتراض های متعدد با شعارهائی ساختارشکنانه و در شهرهای گوناگون کشور ( تاکنون در بیش از پانزده شهر)، در تقارن با آستانه سالگردنهم دیماه هشتادوهشت که رژیم آن را کوبیدن میخ بر تابوت فتنه و پایان دادن به اعتراضات خیابانی می نامد، بخودی خود پرمعنا می نماید. چنان که سپاه در بیانیه ای نسبت به شروع فتنه پیچیده تری هشدارمی دهد و با تهدید و انتقاد از منازعات درون حاکمیت، خواهان وحدت همه جناح ها می شود. با توجه به این که سپاه خود در رأس آماج های مردم قراردارد، ابزاراین نگرانی عجیب نیست.

Wednesday, December 20, 2017

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی

پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
اخیرا سازمان راه کارگر(هیأت اجرائی) با تصویب قطعنامه ای دموکراسی را به شعارهای راهبردی خود، "زنده باد آزادی و سوسیالیسم" افزود*. همین مسأله موجب شد که باردیگر بحث رابطه بین دموکراسی و سوسیالیسم و جداپذیری یا ناپذیری آن ها مطرح شود. گرچه بحث بیشتر روی حواشی و ادعاها و چه بسا حاشاکردن ها استواراست تا مضامین. البته بحث رابطه بین این دو و مجادلات بین گرایش های مربوط به آن قدمتی باندازه قدمت جنبش سوسیالیستی، از مانیفست و انترناسیونال ها و طیف بندی های درونی روسیه قبل از انقلاب اکتبر و تا زمان کنون همواره به اشکال کوناگونی وجودداشته است.

Monday, December 11, 2017

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟

چرا ترامپ حالا و به شکل تقریبا ناگهانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیلی ها به رسمیت شناخت و این که چه نسبتی با 
استراتژی منطقه ای و رویکردتاکنونی آمریکا به عنوان میانجی صلح بین فلسطین و آمریکا دارد، اینک به یک پرسش مهم تبدیل شده است.

Wednesday, December 06, 2017

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!

پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
ساموئل هانتینگتون واضع برخوردتمدن ها ( و اسلام و غرب ) سالها پیش در گذشت. اما او هیچ گاه فکر نمی کرد که در آمریکا رئیس جمهوری برسرکاربیاید که نظریه او را پی بگیرد. بیت المقدس که تلاقی گاه سه مذهب یهودی و مسیحی و اسلام است، اکنون با خیزی که دولت ترامپ برداشته است به معنای اعلام رسمی عدم همزیستی توسط آمریکا و اسرائیل خواهد بود. گو این که این رویکردرسمی صرفا رسمیت دادن به پیشروی خزنده ای است که سالیان درازاست در همین شهرادامه داشته است. با این همه خوداین برسمیت شناختن سرآغازی تازه خواهد بود…. 

Sunday, December 03, 2017

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم

به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم
جنبنش دانشجوئی  از دوره  ای که در آن بخش تشکل های وابسته  و یا نزدیک به جناح های رژیم بویژه اصلاح طلبان حکومتی برفضای دانشگاه ها مسلط بودند، و در نقش تسمه نقاله کسب قدرت و یا ادعاهائی چون «نگهبانی جامعه مدنی» به کنشگری می پرداختند، هم چنین با بیرون کشیدن خود از نفوذگفتمان نئولیبرال ها، حرکت نوین خود را آغازکرده اند. بازگشت به سمت و سوی  سرشت واقعی و اصیل جنبش دانشجوئی که مدتها بود از آن ها دزدیده شده بود، جنبشی برآمده از متن جامعه و مطالبات ضداستبدادی-ضدسرمایه دارای و آزادیخواهانه اکثریت بزرگ جامعه و  طبقات زحمتکش و فرودست  از یکسو و در تعامل متقابل  با  پارادایم های رهائی و پیشروجهانی از سوی دیگر. بی تردید وقوع این تحول بنیادی بسوی گفتمان اجتماعی سیاسی رادیکال  که ضرورتا مستلزم  نقدتجربه های گذشته- آن هم در دانشگاه های تحت کنترل رژیم و در فضای بسته امنیتی است- که شخص ولی فقیه بیشترین حساسیت و کنترل را برآن اعمال می کند-در چنین شرایطی شکل گیری جنبش دانشجوئی واقعا مستقل  و متکی بر تشکل های خود و با رویکردی مترقی و ضدسیستمی و بیرون از سیطره فکری نئولیبرالییسم امری آسان  و سهل الوصول  نیست. با این همه و با وجودهمه ناهمواری ها و چالش های پیشارو، جنبش دانشجوئی و و بخش های پیشر و و آگاه آن با گام های سنجیده و برگرفته از تجربه های پیشین و جهان چنان که  بیانیه ضممیه هم نشان می دهد با استواری به سمت اهداف نوین خود در حال حرکت هستند

Tuesday, November 28, 2017

رویکردهای تازه و خطرناک "جمهوری" ولات فقیه

رویکردتازه و خطرناک حکومت اسلامی!
 تحرکات و تهدیدهای جدیدسپاه و پی آمدهای ناظربرآن.
این روزها، پس از آن که حسن روحانی با آن ها نشست و درحوزه های اقتصادی و سیاسی امتیازاتی بزرگی داد و دقیق تر آن که این امتیازات را برسمیت شناخت، و با توجه به تحولات تنش آفرین منطقه جمهوری اسلامی استراتژی و تاکتیک و لاجرم رویکردها تازه و تعرض آمیزتر و البته خطرناکتر و چالش برانگیزی را اتخاذکرده است.

Friday, November 10, 2017

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران

حق تعیین سرنوشت، رویکردسوم و نقددو رویکرددیگر، در گفتگو با گزارشگران
گزارشگران:
اقلیم کردستان چندی پیش در یک همه پرسی با اکثریت قاطع به استقلال آن رای داد. برخی اصولا برگزاری آن و احیانا دستیابی کردهای عراق به استقلال را حق مسلم آنان و مطابق با اصل حق تعیین سرنوشت برای خلقها دانستند و برخی نیز ضمن تائید این حق بطور کلی اما برگزاری این رفراندوم را در شرایط بحرانی کنونی بلحاظ زمانی و مکانی در این منظقه مضر دانستند. شما آنرا چگونه ارزیابی کردید؟

Sunday, November 05, 2017

انقلاب اکتبر و ادعای کودتا

به مناسبت صدمین سال اکتبر:
انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
نقلاب اکتبر صرفا انقلاب در یک کشورنبود، بلکه انقلابی بود در یکی از حلقات ضعیف نظام سرمایه داری با پژواکی جهانی ولاجرم با پی آمدها و بیلانی جهانی. در واقع رشدناموزون سرمایه داری و بحران های درونی نظام سرمایه داری روسیه را (بخصوص پس از شکست انقلاب 1905) به مرکزانباشت تضادهای گوناگون و درهم پیچیده ای از مناسبات و معضلات بجا مانده از مناسبات کهن و معضلات مناسبات نوین سرمایه داری تبدیل ساخته بود

Friday, October 27, 2017

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه

سخنرانی تقی روزبه و بهروز فراهانی به همراه نقدمتقابل، بمناسبت 

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیهFriday, October 13, 2017

آغازدوره پسابرجام، آرامش قبل از طوفان؟

آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل از طوفان؟
بنظرمی آید که ماه عسل برجام دارد به پایان خود می رسد
بحران هسته ای ایران با داشتن ابعادمنطقه ای و جهانی به زودی واردفازجدیدی با پی آمدهای نامعلوم ولی بهرحال مخاطره آمیز می شود. توافق هسته ای یک پیمان جهانی و موردحمایت شورای امنیت سازمان ملل است و دولت آمریکا صرفنظر از نحوه مواجهه که حول آن در میان طبقه سیاسی حاکم بر آمریکا مناقشه هست، در اساس هدف بازنگری و جایگزینی آن با پیمان جامعی را دنبال می کند که برطرف کننده نقایص آن و در بردارنده سایرجنبه های «مخرب» رفتارحکومت اسلامی باشد.

Wednesday, October 11, 2017

نگاهی به دوره پسابرجام

نگاهی به دوره پسابرجام
زمزمه های تغییر در ساختار نظام اسلامی زیر چتر ولایت فقیه، بازگشت به پست نخست وزیری و حذف مقام ریاست جمهوری ؟! نگاهی به
 مواجهه جمهوری اسلامی با دوران پسا برجام - گفتگوی سعید افشار با تقی روزبه 

Saturday, October 07, 2017

گفتگو پیرامون مفهوم حق تعیین سرنوشت در بسترتاریخی

گفتگو پیرامون معنای حق تعیین سرنوشت واستقلال .در این گفتگو ضمن نقددوگانه گزینش بین دولت ملت غالب و ملت مغلوب، از رویکردسوم و  خارج از چهارچوب نظام دولت ملت ها دفاع می شود
کفتگوی علی دماوندی با تقی روزبه

Monday, September 25, 2017

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟

حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟
مقدمه: بالأخره همه پرسی استقلال در کردستان برگزارشد، اما بحث نقد و بررسی این تجربه و حق تعیین سرنوشت هم چنان گشوده باقی خواهدماند. در نخستین واکنش دودولت همسایه، ایران و ترکیه،، به آن چنگ و دندان نشان می دهند. دولت ایران در واکنش به برگزاری رفرندوم عراق، دست به مانورنظامی در منطقه صفرمرزی، بستن آسمان ایران به روی اقلیم کردستان و گلوله باران کردن مناطق کردستان عراق مبادرت کرده است و به نوعی ایران و ترکیه در هماهنگی با هم شروع به اعمال فشارکرده اند. صرفنظر از این که در موردمحتوای حق تعیین سرنوشت و شیوه برگزاری همه پرسی چه نظری داشته باشیم، بی تردید باید با صدای بلند رویکردهای جنگ افروزانه دولت ایران و ترکیه را محکوم کرد و از همزیستی مسالمت آمیز همسایگان قدیم و جدید دفاع قاطع کرد.

Thursday, September 21, 2017

همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن

                   همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!
با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها  و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از چالش های مربوط به فضای سیاسی و مخالفت ها و ریسک های پیشاروی حاکم بر نتیجه این همه پرسی، چالش مربوط به شیوه برگزاری آن و بالأخره چالش معطوف به به محتوا و پوست اندازی حق تعیین سرنوشت و بحران های برخاسته از نظم مبتنی بر دولت -ملت  در گذرتاریخ.

Saturday, September 16, 2017

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

پشت پرده مذاکره برای رفع حصر چه می گذرد؟

از قرائن و شواهد و گزارش سهام نیوز بنظرمی رسد برای حل باصطلاح بهداشتی مشکل حصرکروبی و موسوی -رهنورد پشت پرده مذاکراتی در جریان است. مدتی است که برخی افرادنزدیک حاکمیت چون ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما که برگزیده خامنه ای بود و یا برخی فرماندهان سپاه خیلی محکم می گویند که رهبرنظام هیچ مداخله ای در حصرنداشته است تا زمینه را

Thursday, September 14, 2017

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو

همه پرسی پیرامون استقلال کردستان عراق و چالش های پیشارو
اگر این گزارش ایرنا صحت داشته باشد، معلوم می شود که پشت پرده تلاش های زیادی در جریان است که اقلیم کردستان را از برگزاری همه پرسی پیرامون تشکیل یک کشورکردی، ولوغیرالزام آور، منصرف سازند. و این در شرایطی است که در شرایط کنونی باصطلاح  تفنگ دولت مرکزی باروت ندارد و بحران داعش و شکاف های درونی در صفوف شیعیان و حزب حاکم و تنش های دیرین بین آن ها و عرب های سنی مذهب اجازه یک مداخله گسترده  را نمی دهد و از قضا بارزانی و برگزارکنندگان 
رفراندوم روی همین مساله سرمایه گذاری کرده اند. 

Thursday, September 07, 2017

آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟

جهان به کدام سو می رود-2*
آیا جنگ داخلی خونین و هفت ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟
ااگر سخنان مهم نمانیده ویژه سازمان ملل درمورد سوربه را بپذیریم، خبرخوشی در راه است و بارقه هائی از امید به پایان یافتن این جنگ به غایت ویرانگر و ضدانسانی دیده می شود و این درحالی است که اسد و جبهه حامی او احساس پیروزی می کنند و جبهه مقابل احساس شکست.

Tuesday, September 05, 2017

یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷


 گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷
درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتارسال ۶۷  توسط گزارشگر ویژه را که برای اولین بار  در سطح
 سازمان ملل مطرح می شود، باوجودآن که در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود به دست به جنایت و پوشاندن آن کرده  امری شدنی نیست، اما بدلیل واردآوردن فشار متمرکز تر بر رژیم  و نیز بدلیل  مطرح 
کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آن را می توان گامی مهم  و رو به جلو دانست

Tuesday, August 29, 2017

انقلاب اسلامی و محلل هایش

انقلاب اسلامی و محلل هایش!
به بهانه در گذشت ابراهیم یزدی و نقش او در پیوندعمامه و "کراوات" به مثابه نمادسیطره بخش سنتی- واپسگرای جامعه بر بخش های مدرن!
مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی دو چهره شناخته شده وموثرنهضت آزادی بودند. پیوندروحانیت به سردمداری خمینی با نهضت آزادی و قراردادن افرادشاخص آن در ویترین خودآرائی اسلام سیاسی در اوان شکل گیری و در بحبوحه طوفانی تصرف قدرت، و نقش آن ها در هموارکردن مسیرهیولای انقلاب اسلامی و تثبیت آن غیرقابل کتمان است.

Thursday, August 24, 2017

جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها

به بهانه راهبردتازه دولت آمریکا در موردافغانستان:
جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها
چنان که از سخنان ترامپ برمی آید، راهبردتازه براساس عدم خروج نیروهای آمریکا از افعانستان، تقویت آن ها و هم چنین اعمال فشار و هشداربه پاکستان ( که متحدآمریکا هم محسوب می شود) در قطع حمایت از طالبان است و درهمین رابطه نیم نگاهی هم به بهره برداری از رقابت های دیرینه پاکستان و هندوستان دارد.

Friday, August 18, 2017

اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم

!دسته گل روحانی

اعتصاب کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم

اعتصاب غذای خشک کروبی، سراسیمگی و واکنش های دستگاه های مختلف بویژه وعده ها و عقب نشینی سریع دولت، چند نکته جالب را به نمایش می گذارد و به ویژه پرده از رویکردهاتسلیم طلبانه و سازشکارانه  اصلاح طلبان و دولت با دستگاه رهبری و اصول گرایان برمی دارد

Thursday, August 10, 2017

Wednesday, August 02, 2017

بحران فرورپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان

بحران فروپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان!

بحران تشتت و فروپاشی اصول گرایان هم بیش از تصوراست و هم بدلیل آن که پایگاه اصلی ولایت فقیه و هسته اصلی قدرت را تشکیل می دهند واجداهمیت: طوفان طنز و استهزاء که با برملا شدن دوچهرگی و رفتارمتضادمجری صدا و سیما، آزاده نامدار، مدافع و مروج سرسخت حجاب برتر در تریبون های رسمی و برملاشدن کشف حجاب و آبجوخوری وی در دیارفرنگ، به راستی آئینه تمام نمائی بود از آن چه که در زیرپوست این جماعت می گذرد و یا به تعبیری فراتر، بیانگرشکاف بین جامعه رسمی و فرمال با جامعه واقعی. بی گمان موردآزاده نامدار نه اولین است و نه آخرین.

Saturday, July 29, 2017

بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا

 بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا
همه چیز در این ارزیابی* مطرح  می شود مگرمولفه های اصلی بحران و ماهیت رویدادها و روندهای اصلی و سرنوشت ساز:
الف- بجای بحران اقتدارگرائی که ناشی از تجزیه و واگرائی صفوف اصول گرایان و افول پایگاه اجتماعی اصول گرایان است حتی از روندبازسازی آن سخن به میان می آید! آخرین این نوع واگرائی بیانیه نواصول گرائی قالیباف است...